Tootekategooriad +

Ostutingimused

Mõisted
E-pood: internetiaadressil www.rtt.ee asuv veebipood
Müüja: e-poe omanik AS RTT reg nr. 10014486, aadress Kadaka tee 36, Tallinn
Ostja: e-poes ostu sooritav või ostu sooritanud füüsiline- või juridiiline isik

Ostutingimuste ulatus kehtivus
Käesolevad ostutingimused on ostjaga e-poe vahendusel sõlmitava müügilepingu lahutamatuks osaks, reguleerides Müüja ja Ostja vahelist õigussuhet.
Ostja kohustub kasutama e-poe teenust heas usus ning juhindudes Müüja poolt kehtestatud ostutingimustest.
Müüja jätab endale õiguse käesolevaid ostutingimusi muuta ilma sellest ette teavitamata. Muudetud ostutingimused jõustuvad nende avalikustamise hetkest e-poes.
Müüjal on õigus muuta e-poes müüdavaid tooteid, nende kirjeldusi ja hindu ilma teisi osapooli sellest teavitamata. Nimetatud muudatused jõustuvad nende avalikustamise hetkest e-poes. Kui Ostja on esitanud ostutellimuse enne muudatuste jõustumist, siis Ostja jaoks kehtivad ostutellimuse sooritamise hetkel kehtinud tingimused ja hinnad v.a juhul kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
Käesolevates ostutingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.

Hinnad
E-poes müüdavate toodete hinnad sisaldavad käibemaksu ja on kuvatud eurodes ning ei sisalda kohaletoimetamise tasu.
Kauba kohaletoimetamise tasu on tellimuse põhine ja sõltub Kliendi poolt valitud tarneviisist.
Müüja jätab endale õiguse muuta e-poes pakutavaid tarneviise ja korrigeerida nende maksumust.
E-poes kuvatavad hinnad võivad erineda müügisalongis pakutavatest hindadest.

Ostukorv ja maksmine
E-poest ostmiseks ei pea Ostja ennast eelnevalt registreerima
Ostja lisab e-poes müüdavaid tooteid Ostukorvi;
Ostukorvis saab Ostja kustutada tooteid ja muuta nende koguseid;
Ostukorvis sisalduvad tooted ei kohusta Ostjat veel tasuma, kuna sellel ajahetkel ei ole ostutellimus vormistatud;
Ostukorvi lisatud tooted ei ole Ostjale broneeritud st need tooted on samal ajal müügis teistele ostjatele;
Ostja sisestab oma andmed. Andmete sisestamisel tuleb olla väga tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine;
Ostja valib sobiva kohaletoimetamise viisi. Olenevalt valitud kohaletoimetamise viisist võib ostukorv küsida lisainfot toote kohaletoimetamise sihtkoha täpsustamiseks.
Ostja valib sobiva makseviisi. Toodete eest saab tasuda internetipanga kaudu (Swedbanki, SEB, ja Nordea pangalinkide kaudu) ja arve alusel ülekandega.
Ostu sooritamiseks peab Ostja klikkima ostukorvis olevale nupule “Kinnitan tellimuse”.
Toodete müügileping loetakse sõlmituks tasumisele kuuluva summa laekumisel Müüja arvelduskontole.

Kauba kättetoimetamine
Kaup toimetatakse Ostjani kullerteenust kasutades hiljemalt 1-3 tööpäeva jooksul juhul kui kaup on laos olemas. Kui kaupa laos pole, teatab Müüja Ostjale taraneaja e-kirja teel hiljemalt järgmisel tööpäeval.
E-poes sooritatud ostude töötlemine toimub tööpäevadel (E-R kl 9.00-17.00). Kui ostu sooritamise aeg jääb hiljemaks kui kell 15:00, toimub ostu saatmine Ostjale järgmisel tööpäeval. 
Mistahes viivitustest kauba kättetoimetamisel informeeritakse Ostjat meili teel. Kauba tarne viibimisel üle 30 päeva on Ostjal õigus ettemakseks tehtud raha tagasi saada.
Kullerteenus hõlmab kulleri poolt kauba toimetamist Ostja poolt märgitud kättesaamisaadressile. Väikesemõõdulise kauba toimetab kuller Ostja ukseni. Suuremõõdulise kauba toimetab kuller Ostja poolt märgitud kättesaamisaadressil asuva maja ette, st kulleril puudub kohustus toimetada kaup Ostja ukseni.
Juhul, kui kauba kättetoimetamine ebaõnnestub kullerist sõltumatutel põhjustel, tuuakse kaup Müüja esindusse tagasi. Sellisel juhul on ostjal võimalik tulla kaubale järele Müüja kauplusesse, mis asub aadressil Kadaka tee 36 / Laki 9; Tallinn.
Soovi korral võib Ostja kauba kätte saada Müüja esindusest. Sellisel juhul peab tellides tegema vastava valiku. Ostjat teavitatakse kauba jõudmisest Müüja esindusse e-kirja teel. Ostja kohustub 10 päeva jooksul teatise saamisest kaubale Müüja esindusse järele tulema.
Füüsilisest isikust ostjale ja juriidilisest isikust ostja esindajale antakse kaup kätte isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kauba vastuvõtja esindusõiguses kahtlemise korral on Müüja töötajatel õigus seda kontrollida.
Kauba vastuvõtja peab kauba vastuvõtmisel kontrollima vastuvõetava kauba koguste vastavust saatelehele ja koheselt teavitama kullerit võimalikest erinevustest. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.

Ostu tühistamine ja kauba tagastamine
Ostjal on õigus taganeda ostu aluseks olevast müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates toote kättesaamisest. Toote kättesaamise kuupäevaks loetakse seda kuupäeva, millal toode anti Ostjale üle saate- või vastuvõtmise lehel alusel.
Müügilepingust taganemiseks peab Ostja saatma Müüja e-posti aadressile info@rtt.ee  vabas vormis taganemisavalduse, milles ostja märgib, kas ta soovib lepingust taganemisel saada Müüjalt tagasi ostuhinna või vahetada ostetud toote mõne muu müüja poolt pakutava toote vastu.  Avalduses tuleb ära märkida ostuarve number, arve kuupäev ja tagastatava toote nimetus
Ostjal puudub õigus tarbija taganemisõigusele tuginedes müügilepingust taganeda pärast toote eest tasumist juhul, kui tooteks on: 

spetsiaalselt ostjale tellitud kaup, millel on Eesti turu nõudlust arves-tades harvaesinev(ad) tooteomadus(ed) ning mida on seetõttu keeruline realiseerida;
kulumaterjalid – patareid, akud, toonerid, tindid;
arvutitarkvara kui ostja on avanud toote pakendi.

Lepingust taganemisel tuleb Ostjal ostetud kaup viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist Müüjale tagastada. Ostja kohustub tagastama toote Müüja esindusse, mis asub aadressil Kadaka tee 36 / Laki 9; Tallinn.
Kui Ostja taganeb müügilepingust kasutades 14-päevast taganemisõigust, jäävad Ostja kanda toote tagastamisega seotud otsesed kulud (sh transpordi- ja postikulud)
Ostja poolt tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki toote pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust ja nende pakendeid). Tagastatav toode ei tohi olla kasutatud. Toote kasutamiseks ei loeta toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumist viisil nagu see on lubatav tavapäraselt poes. Tagastatava toote originaalpakend ei tohi olla rikutud ning peab olema kaubandusliku välimusega.
Kui Ostja poolt tagastatav toode (ja/või selle pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud, on Müüjal õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Müüja Ostja e-posti aadressile tasaarvestamise teatise. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teatises märgitud toote väärtuse vähenemisega, siis on Ostjal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse võrdselt Ostja ja Müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ekspertiisi tulemusena selgelt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.
Ostja poolt müügilepingust taganemise korral kohustub Müüja tagastama Ostjale toote eest tasutud ostuhinna 14 kalendripäeva jooksul alates sellest päevast kui Ostja on tagastanud toote Müüjale.

Nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
Vastavalt võlaõigusseadusele kehtib eraisikust Ostjale kõikidele toodetele 24-kuuline pretensiooni esitamise õigus.
Müüja ei vastuta:

Ostja süül toimunud toote halvenemise/kahjustumise eest;
puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
puuduste eest, mis on tekkinud toote kasutamisest valedes kasutustingimustes (vale temperatuur, niiksus, toitepinge jms);
puuduste eest, mis on tekkinud toote kasutamisel ülekoormusel st koormusel mis ületab tootja poolt lubatu
toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Müüjale.
Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Ostjal ka muud seadusest tulenevad õigused.

Müüja taganemisõigus
Müüjal on õigus ostutellimuse täitmine peatada ning see tühistada juhul, kui on alust arvata, et tellimuse esitas piiratud teovõimega isik ilma seadusliku esindaja eelneva nõusolekuta või isikul puudub tellimuse esitamiseks vajalik esindusõigus või on ilmnenud mõni muu fakt, mis annab alust arvata, et tellimust ei esitatud hea usu ja mõistlikkuse põhimõtteid arvesse võttes.
Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata jätta juhul kui kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea või inimliku eksituse tõttu.

Vastutus ja vääramatu jõud
Müüja vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

Muud tingimused
Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
Toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused Ostja ja Müüja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Vastutus
E-poe tootepildid on illustratiivse tähendusega.
Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.
Tooteinfot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Teie viimast külastust uuenenud. Soovitame enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil 6112255.